Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на уебсайт https://www.lifecoachradoslava.com

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ЗАЩОТО С ДОСТЪПА, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН НА УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С И ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ.

ВАЖНО: Поради цифровото естество на продаваните от нас продукти не предлагаме връщане или замяна на дигиталните продукти като Медитации, Йога, онлайн консултации и всички останали добавени в последствие сходни и аналогични дигитални продукти на сайта. С натискане на бутон поръчване и кликване на квадратчето “Прочетох и се съгласявам с общите условия за ползване на сайта правила и условия” потвърждавате отказа си от право на връщане на заплатени суми.

I. Валидност и действие

1. Настоящите Общи условия (“ОУ”) уреждат отношенията между потребителите (“Потребител”) и „ Лайф Коуч” ЕООД, („Доставчик”) във връзка с продажбата и доставката на продукти (“стоки”)чрез интернет магазина www.lifecoachradoslava.com („е-магазин”), с уеб адрес URL https://www. www.lifecoachradoslava.com (“уебсайт”).

2. Доставчик на услугите в уебсайта е „ Лайф Коуч” ЕООД, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България, с ЕИК 207168270, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ж.к Добротица, и данни за кореспонденция: info@lifecoacgradoslava.com

3. Тези ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителите и Доставчика. Използването на уебсайта ще се счита за съгласие на Потребителя с настоящите Условия за ползването му. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Доставчика в уебсайта, които са неразделна част от ОУ.

4. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от Доставчика.

5. Доставчикът си запазва правото по всяко време да прави промени в ОУ. Потребителят се съгласява да се информира за промените и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след влизането в сила на нова версия на ОУ, ще се счита, че е изразил съгласието си с последната публикувана версия на тези ОУ. Потребителят има право да се откаже от услугите и да не използва уебсайта ако не е съгласен с промените в новите редакции на ОУ.

6. Доставчикът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в уебсайта.

II. Характеристика на услугите

7. Услугите, предоставяни на потребителите в уебсайта имат следния предмет: продажба и доставка на стоки в интернет чрез платформа за онлайн поръчки в е-магазин с уеб адрес (URL) www.lifecoachradoslava.com.Продуктите, предлагани за продажба от www.lifecoachradoslava.com са авторски водени медитации, йога и други създадени от Радослава Милушева. Те са предмет на авторско право. Доставчикът си запазва правото по свое усмотрение да разширява каталога от предлагани продукти или да преустановява продажбата на определени продукти.

8. Доставчикът предоставя, а потребителите използват услугите такива, „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. Услугите и ресурсите на уебсайта се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка стока/услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение вида, функционалностите и основното предназначение на всяка избрана и закупена през е-магазина стока.

Услугите, които магазина предлага са онлайн консултации, лично водени от Радослава Милушева. Те са предмет на авторско право и е абсолютно забранено да бъдат записвани чрез софтуери, технологии и всякакви други начини. Доставчикът си запазва правото по свое усмотрение да приключи онлайн разговора по всяко време.

III. Поръчка. Договор за дистанционна продажба.

9. Потребителят може да поръчва стоки от каталога в е-магазина с кликване върху бутона „Добави в количката” до изображението на избраната стока, следвайки указанията в уебсайта за завършване на поръчка.

10. Преди да изпрати поръчка, Потребителят има възможност да прегледа съдържанието на количката с избраните стоки за покупка и да направи промени във вида или броя на стоките или да се откаже от поръчката.

11. С потвърждаването на избраните в кошницата стоки и начина на плащане, чрез бутона „Изпрати поръчката” и след получаването на потвърждение от Доставчика, поръчката се счита завършена и Договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила.

IV. Цени. Плащане

12. Цените на стоките/услугите, предлагани в е-магазина са в български лева (BGN) или в друга, обявена на платформата валута, с включен в тях ДДС, като „Лайф Коуч” ЕООД си запазва правото, без предварително уведомление да ги променя по всяко време. Представените в уебсайта цени на продуктите са крайни и включват всички данъци.

13. Цените на стоките/услугите са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна, извършена по усмотрение на Доставчика.

14. Дължимата от Потребителя сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката и доставката на поръчката се посочва преди потвърждаването на поръчката.

15. Потребителят може да избира един от следните начини на плащане: с кредитна или дебитна карта или в зависимост от наличните в момента опции. Плащането с кредитна или дебитна карта се извършва чрез интеграция на услугата Stripe на нашата платформа. Начинът на плащане и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.

V. Регистрация

16. За успешна регистрация, Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма като отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. С натискането на бутона „Регистрация”, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите ОУ и ги приема безусловно, както и че притежава провоспособност за сключване на договори от разстояние и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на потребителския му профил в уебсайта.

VI. Права и задължения на страните

17. Потребителят се задължава:

17.1. Да използва предлаганите в уебсайта услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта. Потребителят е длъжен да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.

17.2. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Доставчика, реализирани чрез обичайната им функционалност в уебсайта.

17.3. Да не използва, възпроизвежда копира и разпространява, в цялост или отделни части уебсайта и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални), извън изрично посочените в ОУ.

17.4. Да не предоставя своите данни за достъп до сайта или ресурсите предоставени от сайта, на трети лица, като по този начин нарушава авторските права на Радослава Милушева. Запазваме правото си на всички потребители нарушили това правило, да бъде отнеман и прекратяван достъпа до сайта. Съответно можем да търсим правата си по всички законоустановени правила на Република България.

17.5. Да се информира за промени в уебсайта, е-магазина, услугите и други, съгласно публикуваната в уебсайта информация за тези промени. Потребителят ще се счита обвързан с последната актуална версия на настоящите ОУ от датата за влизането им в сила, посочена в тях. В случай на несъгласие с нова версия на ОУ, Потребителят може да се откаже да използва услугите и/или на уебсайта на Доставчика чрез писмено уведомление.

18. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.

19. Потребителят има право:

19.1. Да използва законосъобразно уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.
19.2. Да купува предоставените от сайта услуги, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да внася последващи промени в него.
19.3. Да купува предоставените от сайта стоки, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да внася последващи промени в него.
19.4. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на услугите и уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил и лични данни.
19.5. Поради дигиталното естество на продаваните от нас продукти съгласно чл. 57 (13) от ЗЗП не предлагаме връщане или замяна на вече закупени продукти.

20. Доставчикът има право:

20.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в услугите и в уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните услуги него, както и да разширява обхвата на услугите, без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.

20.2. Да блокира достъпа на потребител до уебсайта при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Доставчика или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес.

20.3.С оглед повишаване качеството на услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите.

20.4. Доставчикът си запазва правото да търси с всички позволени законни средства защита и компенсация за извършени или на предполагаеми нарушения на Общите условия и Политиката за лични данни.

20.5. По всяко време, по свое усмотрение да актуализира или да прави промени в цените на стоките/услугите в уебсайта, респективно в е-магазина като не дължи предварително уведомление на потребителите за тези промени и не носи отговорност за узнаването им. Потребителят се осведомява за промените съгласно т.17.4. Всички промени, свързани с използването на е-магазина и в клаузите на ОУ ще се публикуват от Доставчика в уебсайта.

21. Всички права, които не са изрично предоставени на потребителите и/или трети страни в тези ОУ, са запазени принадлежат на Доставчика.

22. Доставчикът се задължава:

22.1. Да достави на Потребителя закупените стоки, съгласно поръчката, направена в е-магазина. Доставчикът не носи отговорност за верността, точността, пълнотата и актуалността на посочените от Потребителя данни за е-адрес за доставка на дигиталните продукти.

VII. Право на отказ и връщане на закупена стока

23.1 Поради дигиталното естество на продаваните от нас продукти не предлагаме връщане или замяна на дигиталните продукти като Медитации, Йога, Онлайн коучинг и всички останали добавени в последствие сходни и аналогични продукти на сайта.

23.2. ВАЖНО: Поради цифровото естество на продаваните от нас продукти не предлагаме връщане или замяна на дигиталните продукти като Медитации, Йога, Онлайн коучинг и всички останали добавени в последствие сходни и аналогични дигитални продукти на сайта. С натискане на бутон поръчване и кликване на квадратчето “Прочетох и се съгласявам с общите условия за ползване на сайта правила и условия” потвърждавате отказа си от право на връщане на заплатени суми.

VIII. Отговорност

30. Доставчикът не носи отговорност за:

30.1.Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни през уебсайта;

30.2.Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;

31. Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.

32. Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчани чрез е-магазина стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните стоки.

33. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини. Сроковете за доставка, са индикативни, и могат да бъдат повлияни от технически неизправности.

34. В случай че Потребителят има съмнение относно качеството на стоките и услугите или съдържанието или надеждността на уебсайта, Потребителят не трябва да използва услугите или която и да е част от уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва услугите или уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.
Решенията днес определят твоето утре! Нека заедно направим първата крачка към по-добър живот
Контакти
тел.: +359 886907280
e-mail: info@lifecoachradoslava.com

2024 Life Coach Radoslava. Всички права запазени. Защита на личните данни/Общи условия